Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu KvetinovéLátky.sk

Tento reklamačný poriadok upravuje podmienky uplatnenia reklamácie medzi prevádzkovateľom internetového obchodu (Predávajúcim) a objednávateľom (Kupujúcim)

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom (Predávajúcim) internetového obchodu www.kvetinovelatky.sk je:

Ing. Peter Vozár, Selčianska 38, 97611 Selce

IČO: 33896208

DIČ: 1029604367

IČ DPH: SK1029604367

Číslo účtu: 2924857943/1100


Objednávateľom (Kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, sa riadi podľa § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru Kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou.

Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie právo uplatnené Kupujúcim počas Záručnej lehoty plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru dôkladne skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s pracovníkom pošty alebo prepravnej spoločnosti protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V prípade, že k takejto situácii došlo, Kupujúci bezodkladne kontaktuje Predávajúceho. Ak zásielka vykazuje známky poškodenia alebo vniknutí do zásielky, je potrebné skontrolovať pri prevzatí obsah zásielky a spísať protokol o zistených chybách.
Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách na pošte alebo pri kuriérovi, Predávajúci z tohto dôvodu uzná prípadné neskoršie reklamácie len v prípade ak Kupujúci dokáže, že zásielka bola porušená už pri prevzati od dopravcu.  Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené na pošte alebo u kurierskej spoločnosti. Kupujúci je po prevzatí povinný bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné nedostatky hlásiť Predávajúcemu ihneď, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov.

Postup vybavovania reklamácií.

V zmysle tohto reklamačného poriadku môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu písomne, alebo elektronickou poštou.

Pri podaní  reklamácie musí byť zrejmé najmä:
kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu), predmet reklamácie, prípadne čoho sa Kupujúci domáha, komu je reklamácia adresovaná,
účet Kupujúceho na ktorý má byť vrátená cena reklamovaného tovaru, dátum podania reklamácie, podpis Kupujúceho.         

K reklamácii musí byť spolu s požadovanými dokladmi priložený aj tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie musí byť kompletný, v pôvodnom obale. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

Kupujúci je povinný v reklamácii čo najvýstižnejšie popísať chybu, pre ktorú tovar reklamuje. Kupujúci je povinný uviesť akým spôsobom žiada náhradu, či výmenou za nový tovar alebo vrátením plnej sumy za zakúpený tovar.

Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti bude považovaná za neoprávnenú.

Chyba tovaru a nároky vyplývajúce z chýb tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby 24 mesiacov zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

Náklady na uplatnenie reklamácie a zaslanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Predávajúci. 

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci  vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmto reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.


Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie Kupujúcim. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje: pri zásielkach – deň doručenia reklamácie do sídla Predávajúceho.

Plynutie lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, ak Predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od Kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov Kupujúcim
Ostatné právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené týmto reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi Predávajúcim a Kupujúcim, príslušnými ustanoveniami Obchodných podmienok internetového obchodu www.kvetinovelatky.sk a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí. 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 10.5.2015. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia. Akákoľvek zmena reklamačného poriadku je platná dňom jej zverejnenia na stránke internetového obchodu www.kvetinovelatky.sk

Tento reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za chyby tovaru, zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu na www.kvetinovelatky.sk ako aj úpravu práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a Kupujúci spotrebiteľ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia